Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

gofuckyourself
19:46
6383 d800 370
Reposted fromsoftboi softboi viasilkdreams silkdreams
gofuckyourself
19:46
6209 3dea 370
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viasilkdreams silkdreams
gofuckyourself
19:46
6038 183a 370
Reposted from4777727772 4777727772 viasilkdreams silkdreams
gofuckyourself
19:46
3873 b440 370
Reposted from4777727772 4777727772 viamaddaleinee maddaleinee
gofuckyourself
19:46
1256 5866 370
Reposted fromEtnigos Etnigos viadunkellicht dunkellicht
gofuckyourself
19:45
6479 55b6 370
Reposted frombloodymonk bloodymonk viadunkellicht dunkellicht
gofuckyourself
19:45
0195 6938 370
Reposted fromnutt nutt viadunkellicht dunkellicht
gofuckyourself
19:45
1723 2286 370

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viadunkellicht dunkellicht
gofuckyourself
19:45
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viadunkellicht dunkellicht
gofuckyourself
19:45
gofuckyourself
19:45
9653 85a7 370
Reposted fromdreamadream dreamadream viadunkellicht dunkellicht
19:44
9199 52da 370
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadunkellicht dunkellicht
gofuckyourself
19:44
4789 33e2 370
Reposted fromEtnigos Etnigos viadunkellicht dunkellicht
gofuckyourself
19:44
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
gofuckyourself
19:43
gofuckyourself
19:43
8398 59f7 370
: /  M.Halber
gofuckyourself
19:43
7454 7c2e 370
19:43
6357 ad06 370
Reposted fromkulamin kulamin viadunkellicht dunkellicht
gofuckyourself
19:43
0380 53a4 370
19:43
2094 5275 370
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl